Vragen? Bel ons!

Whatsapp 0512 382 075
tweespan.nl06 587 307 83

Valuta:
  • Onze klanten geven ons een 8.2
  • Pas & meetservice
  • Vandaag besteld, morgen verzonden
  • Wereldwijd bezorgd
  • Gratis gespreid betalen
  • iDEAL PayPal

Algemene Voorwaarden van Tweespan Exclusive F.O.V. gevestigd te Boornbergum

 

Versie geldig vanaf Juli 2015

 

1. Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tweespan Exclusive F.O.V. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van

Tweespan Exclusive F.O.V. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en

betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tweespan Exclusive F.O.V. behoud zich het recht voor haar

leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of

bedingen van derden niet door Tweespan Exclusive F.O.V. erkend.

 

1.4 Tweespan Exclusive F.O.V. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst

en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tweespan Exclusive F.O.V. bestellingen

tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op

voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet

danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument uiterlijk binnen 1 maand

na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten

en ingebrekestelling te annuleren.

 

2.3 Aan de leveringsplicht van Tweespan Exclusive F.O.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra

de door Tweespan Exclusive F.O.V. geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan

huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig

bewijs van het aanbod tot levering.

 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen

derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen

dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-

en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 6% of 19% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand

(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een

periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het

moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de

geleverde zaken niet aan Tweespan Exclusive F.O.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tweespan Exclusive F.O.V.. De afnemer dient

te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een

bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking

(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij

de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op

ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt

Tweespan Exclusive F.O.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending,

het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt

terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de

afnemer.

 

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn

van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,

waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of

die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld

i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling

heeft verbroken

• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

5. Gegevensbeheer

 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Tweespan Exclusive F.O.V., dan worden uw gegevens opgenomen

in het klantenbestand van Tweespan Exclusive F.O.V.. Tweespan Exclusive F.O.V. houdt zich aan de Wet

Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

 

5.2 Tweespan Exclusive F.O.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt

zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

5.3 Tweespan Exclusive F.O.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing

bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

 

6.1 Tweespan Exclusive F.O.V. garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen

van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de

koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van

het aan u geleverde product.

 

6.2 De garantietermijn van Tweespan Exclusive F.O.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Tweespan Exclusive F.O.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de

zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het

gebruik of de toepassing van de zaken.

 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt

dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens

over te gaan tot terugzending aan Tweespan Exclusive F.O.V.) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te

melden aan Tweespan Exclusive F.O.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en

kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Tweespan Exclusive F.O.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na

constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of

doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel

vervallen.

 

6.4 Indien klachten van de afnemer door Tweespan Exclusive F.O.V. gegrond worden bevonden, zal

Tweespan Exclusive F.O.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de

afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de

aansprakelijkheid van Tweespan Exclusive F.O.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds

beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van

Tweespan Exclusive F.O.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de

aansprakelijkheidsverzekering van Tweespan Exclusive F.O.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid

van Tweespan Exclusive F.O.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede

begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of

gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6.5 Tweespan Exclusive F.O.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk

te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Tweespan Exclusive F.O.V. in

gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden

heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn

blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van

Tweespan Exclusive F.O.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de

ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld

of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Tweespan Exclusive F.O.V. zich

het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding

te herroepen of daarvan af te wijken.

 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Tweespan Exclusive F.O.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en

schriftelijk zijn bevestigd.

 

7.4 Aanbiedingen van Tweespan Exclusive F.O.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

7.5 Tweespan Exclusive F.O.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had

behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevatte.

 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

 

8.1 Een overeenkomst tussen Tweespan Exclusive F.O.V. en een klant komt tot stand nadat een

bestelling opdracht door Tweespan Exclusive F.O.V. op haalbaarheid is beoordeeld.

 

8.2 Tweespan Exclusive F.O.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen

of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de

verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

 

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,

kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Tweespan Exclusive F.O.V. gelden slechts

bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van

de overeenkomst.

 

10. Overmacht

 

10.1 Tweespan Exclusive F.O.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet

kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in

redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze

toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en

storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,

werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van Tweespan Exclusive F.O.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,

gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

10.3 Tweespan Exclusive F.O.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar

verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat

uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tweespan Exclusive F.O.V. gehouden enige boete of

schadevergoeding te betalen.

 

10.4 Indien Tweespan Exclusive F.O.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij

gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als

het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1 Tweespan Exclusive F.O.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere

objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de

aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Eigendom van alle door Tweespan Exclusive F.O.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken

blijft bij Tweespan Exclusive F.O.V. zolang de afnemer de vorderingen van Tweespan Exclusive F.O.V. uit

hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,

zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige

overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Tweespan Exclusive F.O.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld

in artikel 3:92 BW.

 

12.2 De door Tweespan Exclusive F.O.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen

mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt.

 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan

Tweespan Exclusive F.O.V. of een door Tweespan Exclusive F.O.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen

waarin Tweespan Exclusive F.O.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden

waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Tweespan Exclusive F.O.V. zo

snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tweespan Exclusive F.O.V..

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Tweespan Exclusive F.O.V. en koper,

welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het

arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Tweespan Exclusive F.O.V. er de voorkeur aan geeft het

verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met

uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.